Studio Tańca Joy Dance Szczecin  
Szczecin  ul. Rapackiego 3b


tel. +48 501 433 261, +48 506 961 616 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wakacje  

2022 

 

 
INFORMACJA 
SUMMER JOY DANCE CAMP - MURZASICHLE 2022
26.06.2022 – 06.07.2022
Broszura informacyjna
Uwaga! Lista jest już zamknięta!
Ewentualne wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego powoduje dopisanie do listy rezerwowej!

kroki:

krok 1

Dokonaj płatności 

KROK 2

wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i załącz potwierdzenie wpłaty

KROK 3

na podanego maila otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia  

KROK 4

przekaż dokumenty osobiście lub pocztą tradycyjną 

1. Impreza odbędzie się w dniach 26 czerwca – 6 lipca 2022 r. we Murzasichle – pobyt obejmuje 9 noclegów. 

2. Środek transportu – PKS , autokary wyposażone w rozsuwane siedzenia, klimatyzację, WC, 

Data wyjazdu ze Szczecina : 26.06.2022 godz. 22:00 Szczecin / KAUFLAND Parking ul. Ofiar Oświęcimia 14B - Szczecin, 

Planowana godzina przyjazdu na miejsce / Murzasichle (Ośrodek Wczasowy „U Zbójnika” ul. Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle): około godz. 9:00/10:00 (27.06.2022) 

Data wyjazdu z Murzasichle (Ośrodek Wczasowy „U Zbójnika” ul.Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle): 06.07.2022 godz. 9:00 

Planowana godzina przyjazdu na miejsce / KAUFLAND Parking ul.Ofiar Oświęcimia 14B - Szczecin: około godz. 22:00/23:00 (06.07.2022) 

3. Zakwaterowanie – Ośrodek Wczasowy „U Zbójnika” ul. Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle, pokoje 3-4-5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

4. Wyżywienie – śniadanie / obiad / kolacja 

5. Program: 

- słoneczne kąpiele górskie korzystając z infrastruktury ośrodka 

- ognisko 

- wycieczki, spacery górskie 

- wycieczka jednodniowa do Zatoru - Energylandia 

- wycieczka na Krupówki 

- treningi akrobatyki

- gry i zabawy towarzysko- edukacyjne 

- treningi przygotowujące do udziału w Mistrzostwach i innych imprezach 

- podwyższanie i doskonalenie swoich umiejętności tanecznych 

- warsztaty z „gwiazdami” - najbardziej pożądanymi instruktorami w Polsce 

- zabawy (bal piżamowca /dyskoteka, top- model, Mam Talent, nocne wojaże) 

- teledysk taneczny 2022, sesje zdjęciowe 

- wybór „Tancerza Obozu”, nagrody zakończeniowe dla wszystkich uczestników 

Każdy Uczestnik otrzyma koszulkę i gadżet obozowy. 


6. Cena za Uczestnika Obozu Szkoleniowego – 2950 zł. 

Płatne w następujących terminach: nr konta do wpłat (UWAGA - numer konta inny niż do wpłat za zajęcia taneczne

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 21 1050 1559 1000 0097 1124 8576 

1.do dnia 10 kwietnia 2022 - zadatek bezzwrotny - w wysokości 1000,00 złotych płatne przelewem na rachunek bankowy, którego potwierdzenie będzie wymagane podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.joydance.pl w zakładce „wakacje 2022”

2.do dnia 10 maja 2022 - I RATA - w wysokości 1000,00 złotych płatne przelewem na rachunek bankowy lub gotówka w siedzibie Studia ul. Mariana Rapackiego 3b, 71-467 Szczecin

3. do dnia 10 czerwca 2022 - II RATA - w wysokości 950,00 złotych płatne przelewem na rachunek bankowy lub gotówka w siedzibie Studia ul. Mariana Rapackiego 3b, 71-467 Szczecin

 

7. W przypadku dokonywania zapłaty przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. 

8. Koszty dodatkowe, niewliczone w cenę – kieszonkowe według uznania Rodziców/ Opiekunów Prawnych, dodatkowe atrakcje w Zatorze typu: korzystanie z automatów, budek z pamiątkami, sklepików, straganów z jedzeniem, antybiotyki, leki itp. 

9. W dniu powrotu z obozu każdy uczestnik otrzyma suchy prowiant. 

10. Minimalna liczba Uczestników Obozu Szkoleniowego, od której uzależniona jest organizacja Imprezy – 100 osób. 

11. Za dzień odstąpienia od umowy rozumie się dzień poinformowania Organizatora na piśmie o odstąpieniu od umowy. 

12. W przypadku pisemnej rezygnacji po 10 czerwca 2022 osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom jakie poniósł dla zorganizowania Obozu Szkoleniowego. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku, średnie wartości mogą stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty. 

13. Wymagania zdrowotne dotyczące udziału w Obozie Szkoleniowym – stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem Imprezy. 

14. Opiekun Prawny Uczestnika Obozu Szkoleniowego zobowiązany jest do wskazania istotnych informacji o stanie zdrowia Uczestnika, specjalnych potrzebach, alergiach, szczepieniach poprzez wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu Szkoleniowego na podstawie której Organizator podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Obozie Szkoleniowym. 

15. Organizatorem Obozu Szkoleniowego „ Summer Joy Dance Camp Murzasichle 2022” jest Małgorzata Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOY DANCE Małgorzata Łuczak, ul. Mariana Rapackiego 3B, 71-467 Szczecin, NIP 8522348692, tel.+ 48 506961616, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

16. Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu Szkoleniowego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Koszt ubezpieczenia zawarty jest w cenie Obozu Szkoleniowego. 

18. Organizator tworzy listę rezerwową Uczestników Obozu Szkoleniowego. Formularz Informacyjny 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat w przypadku, gdyby stał się niewypłacalny. Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej. Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. Uczestnicy otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym. Uczestnicy mogą przekazać miejsce w Szkoleniu na inną osobę, powiadamiając o tym do 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. Cena Szkolenia może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. Uczestnicy mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, Uczestnicy mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty. W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - Uczestnicy mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. 4 SUMMER JOY DANCE CAMP - MURZASICHLE 2022 / BROSZURA INFORMACYJNA W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, Uczestnicy mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie. Uczestnicy są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. Organizator turystyki musi zapewnić pomoc Uczestnikowi, który znajdzie się w trudnej sytuacji. W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organizator wykupił w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław tel.: +48 71 3692700, www.tueuropa.pl zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem tj. Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34), jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora dojdzie do odmowy świadczenia usług.

 
Uwaga! Lista jest już zamknięta!
Ewentualne wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego powoduje dopisanie do listy rezerwowej!

Formularz zgłoszeniowy - umowa rezerwacyjna

Wakacje 2022 Murzasichle

UWAGA! Prosimy o dołączanie do formularza potwierdzenia płatności pierwszej raty za obóz. Formularze niezawierające potwierdzenia przelewu będą traktowane jako nieważne, a wpłata Zadatku bez wypełnionego formularza nie gwarantuje rezerwacji miejsca.

Dane Rodzica / opiekuna prawnego

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Pesel *
Adres zameldowania *
Telefon *
Adres e-mail *

Dane Uczestnika

Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
Pesel *
Kategoria wiekowa *
Klasa (dotyczy roku aktualnego szkolnego 2021/2022) *
Rozmiar koszulki *
Dieta *
Uwagi
Potwierdzenie przelewu Zadatku *
Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
Akeptuję *

Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności.
 

Wyślij